Career guidance counselor

Career guidance counselor (English version will follow soon)

Het decanaat van het Milton Peters College beschikt over actuele gegevens over schooltypen, toelatingsprocedures, studiemogelijkheden, doorstroming,  beroepen en informatie over studiefinanciering.

De decaan van het Milton Peters College is Mw. R. Rogers-Steba.

De decaan ondersteunt de mentoren bij de studie- en beroepskeuzelessen.

  • informeert en begeleidt leerlingen gedurende hun schoolloopbaan bij het kiezen van profielen, sectoren en vakken in nauwe samenwerking met mentoren en vakleerkrachten.
  • adviseert leerlingen en hun ouders bij het kiezen van een vorm van vervolgonderwijs of een beroepsrichting.
  • schetst een beeld van de mogelijkheden en de daarbij behorende gevolgen.
  • organiseert samen met de coordinatoren voorlichtingsavonden voor ouders en leerlingen over de profiel/ sectorkeuze en over de nieuwe bovenbouw vakken
  • verzorgt bovenbouw havo/vwo LOB lessen  
  • voert gesprekken met leerlingen over de profiel- of sectorkeuze. Ouders zijn altijd van harte welkom bij dit gesprek.
  • spreekt en begeleidt op verzoek leerlingen m.b.t. de vervolgstudiekeuze.
  • verzorgt voorlichtingsavond/ informatie over studiefinanciering, aanmelding voor een studie, toelatingseisen etc.

VSBO TKL-2

In VSBO 2 wordt een sector gekozen. De sector is bepalend voor de toekomstplannen/ de loopbaan van de leerling.

Gedurende het schooljaar krijgt de leerling informatie die kan helpen bij zijn/haar sector keuze. De voorbereiding en begeleiding voor de sectorkeuze wordt gedaan tijdens de begeleidingslessen. Deze worden verzorgd door de mentor in samenwerking met de decaan.

De keuze van de sector moet passen bij de capaciteiten, vaardigheden en interesse van de leerling.

In klas 2 speelt aan het eind van het  jaar de vraag welke zes/zeven vakken gekozen worden (keuze uit Spaans en/of Frans, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, economie, MM2).  Er moet vooruit worden gedacht.  

Drie vragen spelen een rol bij de voorbereiding van de keuze van de leerling;

Wie ben ik?

Wat kan ik?

Wat wil ik?

VSBO Boven Bouw.

In klas 3 volgen de leerlingen lessen uit hun gekozen sector. VSBO heeft 3 sectoren: Techniek, Economie en Zorg en Welzijn. In alle sectoren maken 3 talen deel uit van het programma. Daarnaast zijn er:

·      Het gemeenschappelijk deel waarin elke leerling dezelfde, vormende vakken volgt.

·      Het sectordeel met 2 verplichte vakken

·      Extra vakken

In de hogere klassen krijgen de leerlingen te maken met een andere keuze: de studie- en/of beroepskeuze na het voortgezet onderwijs.

Het is de taak van de decaan en de mentor om de leerlingen bij deze keuzeprocessen te begeleiden en ook de ouders hierbij te betrekken. Tijdens de  keuzebegeleidingslessen worden de leerlingen geholpen bij het beantwoorden van tal van vragen over eigen capaciteiten, interesses, beroepsbeeld etc. Ook wordt informatie gegeven over diverse doorstromingsmogelijkheden naar middelbaar en hoger beroepsonderwijs en de universiteiten. Persoonlijke gesprekken met leerlingen (en ouders) leiden vaak tot een uiteindelijke keuze.

Leerlingen die verder naar het Havo willen moeten voldoen aan de toelatingseisen van het Havo. De toelatingscommissie beslist over toelating tot Havo 4, Havo 3 of afwijzing.

De toelating wordt gebaseerd op grond van de CSE cijfers en het eindcijfer Nederlands van het TKL diploma.